Electrification pioneers CAKE, Einride, Heart Aerospace and X Shore proudly present Electric Garden during Almedalen Week. From June 27 to 30, you will have the chance to learn all about the future of electric transportation and mobility. 

Tuesday, June 27

Inauguration of Electric Garden

15.30 – 16.00

Electrification pioneers CAKE, Einride, Heart Aerospace and X Shore proudly present Electric Garden. From June 27 to 30, you will have the chance to learn all about the future of electric transportation and mobility. Join us at the grand opening of Electric Garden where leading voices in the electrification space will share their view on how together we can further accelerate the electrification of mobility and transport.

Speakers

Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs, Einride

Jenny Keisu, CEO and Co-founder, X Shore

Sofia Graflund, COO, Heart Aerospace

Stefan Ytterborn, Founder & CEO, Cake

Moderator

Christina Zander, Head of Communications, Heart Aerospace

Pia Berglund, Director Public and Regulatory Affairs, Einride

Invigning av Electric Garden

15.30 – 16.00

Elektrifieringspionjärerna CAKE, Einride, Heart Aerospace och X Shore presenterar Electric Garden. Mellan den 27 och 30 juni står dörrarna öppna till framtidens elektriska mobilitet- och transportlösningar. Välkommen att göra oss sällskap på invigningen av Electric Garden där ledande röster inom elektrifieringsområdet kommer att dela sin syn på hur vi tillsammans kan påskynda elektrifieringen av transport och mobilitetssektorn.

Medverkande

Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs, Einride

Jenny Keisu, VD och medgrundare, X Shore

Sofia Graflund, COO, Heart Aerospace

Stefan Ytterborn, VD och grundare, Cake

Moderator

Christina Zander, Kommunikationschef, Heart Aerospace

Pia Berglund, Director Public and Regulatory Affairs, Einride

Scaleups impact on accelerating the twin transition

16.00 – 16.45

Discover the power of scaleups in driving the digital and green transition. These innovative businesses disrupt industries and showcase the profitability of sustainable practices. By developing cutting-edge technologies, they reduce carbon footprints and promote digital solutions. By working closely with governments and institutions, they together accelerate the transition to net-zero. Join us in a conversation where we explore how scaleups are accelerating the twin transition and contribute to real change. Right here and now.

Speakers

Arba Kokalari, Member of the European Parliament (M)

Anna-Karin Jatko, General Director, The Swedish Export Credit Agency

Lena Sellgren, Chief Economist, Business Sweden

Peter Engdahl, Head Sustainable Transport Unit, Swedish Energy Agency

Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs, Einride

Isabella Pehrsson, Head of Sustainability, CAKE

Maia Lidbeck, Head of Strategy, X Shore

Sofia Graflund, COO, Heart Aerospace

Moderator

Christina Zander, Head of Communications, Heart Aerospace

Pia Berglund, Director Public and Regulatory Affairs, Einride

Scale-ups roll i att påskynda den gröna omställningen

16.00 – 16.45

Upptäck kraften i scale-ups för att driva den digitala och gröna omställningen. Dessa innovativa företag omdefinierar branscher genom att utveckla banbrytande teknologier som minskar koldioxidavtryck och främjar digitala lösningar. Genom att arbeta nära offentliga institutioner påskyndar de tillsammans övergången till nettonoll. Häng med oss ​​i ett samtal där vi utforskar hur scale-ups påskyndar den gröna omställningen och bidrar med verklig förändring – här och nu.

Medverkande

Anna-Karin Jatko, Generaldirektör, Exportkreditnämnden

Arba Kokalari, Ledamot i EU-parlamentet (M)

Lena Sellgren, Chefsekonom, Business Sweden

Peter Engdahl, Chef för Enheten Hållbar Transport, Energimyndigheten

Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs, Einride

Isabella Pehrsson, Hållbarhetschef, CAKE

Maia Lidbeck, Strategichef, X Shore

Sofia Graflund, COO, Heart Aerospace

Moderator

Christina Zander, Kommunikationschef, Heart Aerospace

Pia Berglund, Director Public and Regulatory Affairs, Einride

Wednesday, June 28

Why universities and scaleups need to team up

08.45 – 09.30

Not too long ago, the innovation landscape was more or less a predictable playing field. If a certain amount of funding was allocated in a domain, a certain amount of innovation would take place. Today, however, technology is evolving at an even faster pace as seen in the great frontiers of electrification, digitalisation and automation.

New and fast growing companies within these technology domains are quickly becoming large employers, influential innovators and world-renowned brands. What can these companies do to help universities prosper in this new age of technology? What can universities do to help these companies build the future even faster? Join us in a discussion on how scaleups and universities can join forces to accelerate us into the future.

Speakers

Anders Broström, CEO, Swedish Entrepreneurship Forum

Anders Söderholm, President, KTH

Pia Sandvik, CEO, RISE

Torbjörn Lundh, Special Advisor on Internationalization Issues, Chalmers University of Technology

Isabella Pehrsson, Head of Sustainability, CAKE

Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs, Einride

Christoffer Levandowski, Head of Research and Development Program, Heart Aerospace

Maria Sabbah, Head of Marketing, X Shore

Moderator

Per Olof Arnäs, Director Logistics Strategy, Einride

Därför behövs strategiska partnerskap mellan universitet och scaleups 

08.45 – 09.30

För inte så länge sedan var innovationslandskapet en mer eller mindre förutsägbar spelplan. Om en viss finansiering tilldelade en domän skedde en motsvarande mängd innovation. Idag utvecklas dock tekniken i en snabbare och snabbare takt, vilket särskilt syns inom ramen för de stora teknikskifterna som elektrifiering, digitalisering och automatisering. Nya och snabbväxande företag inom dessa teknikdomäner blir snabbt stora arbetsgivare, inflytelserika innovatörer och världskända varumärken. Vad kan dessa företag göra för att hjälpa universiteten att blomstra i denna nya teknikålder? Vad kan universiteten göra för att hjälpa dessa företag att bygga framtiden ännu snabbare? Välkomna till  en diskussion om hur scaleups och universitet kan gå samman för att accelerera oss in i framtiden.

Medverkande

Anders Broström, VD, Entreprenörskapsforum

Anders Söderholm, Rektor, KTH

Pia Sandvik, VD, RISE

Torbjörn Lundh, Särskild rådgivare i internationaliseringsfrågor, Chalmers

Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs, Einride

Christoffer Levandowski, Forskning- och utvecklingschef, Heart Aerospace

Isabella Pehrsson, Hållbarhetschef, CAKE

Maria Sabbah, Marknadschef, X Shore

Moderator

Per Olof Arnäs, Ansvarig för logistikstrategi, Einride

Why transatlantic research and innovation is essential to accelerate the green transition

10.00–10.45

As the major economic powers of the world and home to cutting-edge research and innovation, Europe and the United States are leading the green transition together. The long history of collaboration between the United States and Europe accelerates the development and deployment of sustainable technologies, advance climate goals, and foster economic growth in a manner that will benefit the world at large. Welcome to a discussion on how we can further increase the momentum of transatlantic collaboration to accelerate the green transition and the role played by research and innovation in doing so.

Speakers

Darja Isaksson, Director General, Vinnova

Erik D. Ramanathan, U.S. Ambassador to the Kingdom of Sweden, Embassy of the United States of America in Sweden

Andreas Allström, Director Public Funding & Research Collaborations, Einride

Isabella Pehrsson, Head of Sustainability, CAKE

Maia Lidbeck, Head of Strategy, X Shore

Peter Nelson, General Counsel, Heart Aerospace

Moderator

Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs, Einride

Därför är transatlantisk forskning och innovation essentiellt för att accelerera den gröna transformationen

10.00–10.45

Europa och USA är hem för spetsforskning och innovation och leder tillsammans den gröna omställningen. Den långa historien av samarbetet mellan USA och Europa påskyndar utvecklingen och spridningen av hållbar teknik, främjar än mer ambitiösa klimatmål och ekonomisk tillväxt på ett sätt som gynnar världen i stort. Välkommen till en diskussion om hur vi kan öka farten på transatlantiskt samarbete ytterligare för att påskynda den gröna omställningen och den roll som forskning och innovation spelar i detta.

Medverkande

Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova

Erik D. Ramanathan, Ambassadör, Amerikanska Ambassaden

Isabella Pehrsson, Hållbarhetschef, CAKE

Andreas Allström, Director Public Funding & Research Collaborations, Einride

Peter Nelson, Generaldirektör, Heart Aerospace

Maia Lidbeck, Strategichef, X Shore

Moderator

Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs, Einride

Why the world needs a new transportation system: in the water, on the ground and in the air

16:00–16:45

Explore the need for a modern and sustainable transportation system that meets the growing demand for mobility and transport while reducing the environmental impact. What challenges and opportunities do scaleups face when developing new transportation technologies and infrastructure? What role do policy makers, industry leaders, and consumers play in shaping the future of transportation and creating a more efficient, equitable, and sustainable global transportation system? This session inspires fresh ideas and innovative solutions for the future of transportation. Join us as we highlight the importance of collaboration and innovation in achieving a more sustainable future.

Speakers

Maria Stockhaus, Member of Parliament (M)

Gunilla Svantorp, Member of Parliament (S)

Helene Gellerman, Member of Parliament (L)

Ulrika Heie, Member of Parliament (C)

Jenny Keisu, CEO and Co-founder, X Shore

Maria Fiskerud, Innovation Ecosystem Lead, Heart Aerospace

Pia Berglund, Director Public and Regulatory Affairs, Einride

Stefan Ytterborn, Founder & CEO, CAKE

Moderator

Klara Adolpson, Founder & CEO, Innovation Leadership Group

Därför behöver världen ett nytt elektriskt transportsystem

16:00–16:45

Utforska behovet av ett modernt och hållbart transportsystem som möter den växande efterfrågan på mobilitet och transporter samtidigt som miljöpåverkan minskar. Vilka utmaningar och möjligheter möter scaleups när de utvecklar ny transportteknik och infrastruktur? Vilken roll spelar beslutsfattare, branschledare och konsumenter för att forma framtiden för transporter och skapa ett mer effektivt, rättvist och hållbart globalt transportsystem? Den här sessionen inspirerar till nya idéer och innovativa lösningar för framtidens transporter. Följ med oss ​​när vi lyfter vikten av samarbete och innovation för att uppnå en mer hållbar framtid.

Medverkande

Gunilla Svantorp, Riksdagsledamot (S)

Helene Gellerman, Riksdagsledamot (L)

Maria Stockhaus, Riksdagsledamot (M)

Ulrika Heie, Riksdagsledamot (C)

Jenny Keisu, VD och medgrundare, X Shore

Maria Fiskerud, Innovation Ecosystem Lead, Heart Aerospace

Pia Berglund, Director Public and Regulatory Affairs, Einride

Stefan Ytterborn, VD och grundare, CAKE

Moderator

Klara Adolpson, Founder & CEO, Innovation Leadership Group

Thursday, June 29

Fossil-free beyond the pipe: Decarbonising the supply chain as we go electric

08.45 – 09.30

Moving towards a fossil-free society will require a lot from all parts of products’ life cycles. Today, many climate-related targets and discussions are focused on the use phase, for example the exhaust emissions from transportation, but an at least as large climate footprint comes from the actual manufacture of vehicles, and vehicles that are being replaced.

What is required for us to reach fossil-free production? What are the obstacles and opportunities, and what can help us accelerate the transition?

Speakers

Annika Ramsköld, Chief Sustainability Officer, Vattenfall

Kajsa Ryttberg Wallgren, Executive Vice President Growth & Hydrogen Business, H2Green Steel

Isabella Pehrsson, Head of Sustainability, CAKE

Jenny Järnfeldt Nordh, Director ESG, Einride

Jenny Keisu, CEO and Co-founder,, X Shore

Moderator

Pia Berglund, Director, Public and Regulatory Affairs, Einride

Fossilfria fordon bortom avgaserna: Hög tid att bygga klimatsmarta värdekedjor

08.45 – 09.30

När världen ställer om till ett fossilfritt samhälle ställer det höga krav på samtliga delar i produkters livscykler. Idag är många klimatrelaterade mål och diskussioner fokuserade på användningsfasen, exempelvis avgaserna från olika typer av transporter. Men ett minst lika stort klimatavtryck kommer från själva tillverkningen av fordon, och fordon som ska ersättas. Vad krävs för att vi ska uppnå fossilfri produktion? Vilka är hindren och möjligheterna och hur kan vi påskynda utvecklingen?

Medverkande

Annika Ramsköld, Hållbarhetschef, Vattenfall

Kajsa Ryttberg Wallgren, Executive Vice President Growth & Hydrogen Business, H2Green Steel

Isabella Pehrsson, Hållbarhetschef, CAKE

Jenny Järnfeldt Nordh, ESG-chef, Einride

Jenny Keisu, VD och medgrundare, X Shore

Moderator

Pia Berglund, Director, Public and Regulatory Affairs, Einride

The Electric Cities of Tomorrow

16.00 – 17:00

In 2050, 80 percent of the world’s population will live in cities, which, as a consequence, will be critical for the global sustainability goals. Clean, quiet, space-efficient electric vehicles meet many of these needs and, through their characteristics, can create opportunities for new types of transport solutions. How will electric vehicles change our cities? How far will it take us in our pursuit of the climate goals? What are the concerns and challenges? What are the possibilities, and what is required for us to succeed?

Speakers

Einar Bodström, CEO & Co-founder, ClimateView

Maria Fiskerud, Innovation Ecosystem Lead, Heart Aerospace

Maria Sabbah, Head of Marketing, X Shore

Stefan Ytterborn, Founder & CEO, CAKE

Per Olof Arnäs, Director Logistics Strategy, Einride

Moderator

Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs, Einride

Framtidens eldrivna städer

16.00 – 17:00

2050 kommer 80 procent av världens befolkning att bo i städer, som därmed får en avgörande betydelse för de globala hållbarhetsmålen. Rena, tysta, platseffektiva eldrivna fordon svarar mot många av dessa behov och kan genom sina egenskaper skapa möjligheter till nya typer av transportlösningar. Hur kommer eldrivna fordon att förändra våra städer? Hur långt kommer det att ta oss i vår strävan mot klimatmålen? Vilka är farhågorna och utmaningarna? Vilka är möjligheterna, och vad krävs för att vi ska lyckas?

Medverkande

Einar Bodström, VD och medgrundare, ClimateView

Maria Fiskerud, Innovation Ecosystem Lead, Heart Aerospace

Maria Sabbah, Marknadschef, X Shore

Stefan Ytterborn, VD och grundare, CAKE

Per Olof Arnäs, Ansvarig för logistikstrategi, Einride

Moderator

Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs, Einride

Friday, June 30

Building an integrated energy system as we scale charging infrastructure

08.45 – 09.30

Building an integrated energy system is crucial for a sustainable future and to enable societal change through large-scale electrification. In Sweden, the electricity demand is projected to increase by 100% until 2035. With the growing prevalence of electric vehicles, transportation’s share of electricity demand will rise from around 3.6% to approximately 7% in 2030. Scaling up charging infrastructure and accelerating the adoption of clean energy sources are necessary steps. However, this transition requires an upgraded electrical grid. Upgrading and extending the grid is vital to handle increased renewable energy production and electric vehicle charging demands. An integrated energy system with charging infrastructure brings benefits like reduced emissions, improved air quality, job creation, and technological innovation. Governments must prioritize the development of a fossil-free energy system and grid upgrades to support a sustainable future and attract industrialization. Collaboration among governments, businesses, and individuals is essential to achieve these goals. Welcome to a conversation on how to navigate these challenges to achieve a truly integrated energy system going forward.

Speakers

Alex Bamberg, CEO, Aqua SuperPower

Axel Alm, CEO, Solkompaniet

Erland Heum, Business Developer, Plug AS

Hanna Mannberg, CHRO, Svea Solar

Svante Axelsson, National Coordinator, Fossil Free Sweden

Maia Lidbeck, Head of Strategy, X Shore

Maria Fiskerud, Innovation Ecosystem Lead, Heart Aerospace

Per Olof Arnäs, Director Logistics Strategy, Einride

Moderator

Helena Fagraeus Lundström, Chief Strategy Officer, Solkompaniet

Hur vi bygger ett integrerat energisystem när vi skalar laddinfrastruktur

08.45 – 09.30

Att bygga ett integrerat energisystem är avgörande för en hållbar framtid och för att möjliggöra samhällsförändring genom storskalig elektrifiering. I Sverige förväntas elförbrukningen öka avsevärt och nå 230 TWh år 2030 och 280 TWh år 2035. Med den ökande användningen av elbilar förväntas transporters andel av elförbrukningen öka från cirka 3,6% till cirka 7% år 2030. Att skala upp laddinfrastrukturen och påskynda införandet av förnybara energikällor är nödvändiga steg. Dock kräver denna övergång en uppgraderad elnät. Att uppgradera och utvidga nätet är avgörande för att hantera ökad produktion av förnybar energi och efterfrågan på laddning av elbilar. Ett integrerat energisystem med laddinfrastruktur ger fördelar som minskade utsläpp, förbättrad luftkvalitet, jobbskapande och teknologisk innovation. Beslutsfattare måste prioritera utvecklingen av ett fossilfritt energisystem och uppgraderingar av elnätet för att stödja en hållbar framtid och uppmuntra grön industrialisering. Samarbetet mellan regeringar, företag och individer är avgörande för att nå dessa mål. Välkommen till ett samtal om hur vi kan navigera bland dessa utmaningar för att uppnå ett verkligt integrerat energisystem framöver.

Medverkande

Alex Bamberg, VD, Aqua SuperPower

Axel Alm, VD, Solkompaniet

Erland Heum, Affärsutvecklare, Plug AS

Hanna Mannberg, HR-chef, Svea Solar

Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Maia Lidbeck, Strategichef, X Shore

Maria Fiskerud, Innovation Ecosystem Lead, Heart Aerospace

Per Olof Arnäs, Ansvarig för logistikstrategi, Einride

Moderator

Helena Fagraeus Lundström, Strategichef, Solkompaniet

What will the future look like? Batteries, innovation and the energy system of tomorrow

09.45–10.30

Elon Musk has his Master Plan Part 3, outlining how the world should handle the shift from fossil fuel to electrification. But what challenges and opportunities does the electrification of transports bring to our society and the way we generate, store and use electricity? What opportunities does the use and reuse of batteries open up? In this discussion between start-ups, policy makers and researchers, thoughts will be shared on how the electrification of transports can shape the future.

Speakers

Emma Wisener, Member of the European Parliament (C)

Jonas Matthing, Operations Manager, Compare

William Bergh, Founder, Cling Systems

Jenny Järnfeldt Nordh, Director ESG, Einride

Sofia Graflund, COO, Heart Aerospace

Helena Fagraeus, CSO, Solkompaniet

Moderator

Pia Berglund, Director Public and Regulatory Affairs, Einride

Hur kommer framtiden se ut? Ett samtal om batterier, innovation och morgondagens energisystem

09.45–10.30

Elon Musk har sin “Master Plan Part 3”, där han beskriver hur världen bör hantera övergången från fossila bränslen till elektrifiering. Men vilka utmaningar och möjligheter medför egentligen elektrifieringen av transporter för vårt samhälle och sättet vi genererar, lagrar och använder el? Vilka möjligheter öppnar användningen och återanvändningen av batterier? I den här diskussionen mellan start-ups, beslutsfattare och forskare delas tankar kring hur elektrifieringen av transporter kan komma att forma framtiden.

Medverkande

Emma Wisener, Ledamot i EU-parlamentet (C)

Jonas Matthing, Verksamhetschef, Compare

William Bergh, Grundare, Cling Systems

Helena Fagraeus, Strategichef, Solkompaniet

Jenny Järnfeldt Nordh, ESG-chef, Einride

Sofia Graflund, COO, Heart Aerospace

Moderator

Pia Berglund, Director Public and Regulatory Affairs, Einride

Electric championship between Sweden’s young political leaders

16.00 – 17.00

Electrification is one of the greatest technological shifts of our time, and the transport and mobility sector is one of the industries that will fundamentally change as a result of it. However, how can we effectively address the challenges of electrifying at the pace necessary to achieve our climate goals? Join the Almedalen Week’s inaugural Electric Championship where Sweden’s young political leaders will compete to be crowned as the most knowledgeable and visionary. Get ready for an inspiring event. Welcome!

Speakers

Caroline von Seth, Chairman, Centre Party Youth

Douglas Thor, Chairman, Moderate Youth League

Erik Berg, Chairman, Liberal Youth of Sweden

Henrik Svensson, Secretary General, Social Democratic Students

Stefan Sarmes, Chairman, Young Christian Democrats

Rebecka Forsberg, Chairman, Young Greens

Moderator

Max Ahlberg, Engineer, Einride

Per Olof Arnäs, Director Logistics Strategy, Einride

Elektriskt mästerskap mellan Sveriges unga politiska ledare

16.00 – 17.00

Elektrifieringen är vår tids stora teknikskiften och en av de branscher som kommer att förändras i grunden till följd av elektrifieringen är transport- och mobilitetssektorn. Men hur hanterar vi utmaningarna för att elektrifiera i samma takt som krävs för att nå klimatmålen? Häng med på Almedalsveckans första elektriska mästerskapet mellan Sveriges unga politiska ledare där de mest kunniga och visionära elektriska ledarna ska koras. Välkommen!

Medverkande

Caroline von Seth, Förbundsordförande, CUF

Douglas Thor, Förbundsordförande, MUF

Erik Berg, Förbundsordförande, LUF

Henrik Svensson, Förbundssekreterare, S-studenter

Stefan Sarmes, Förbundsordförande, KDU

Rebecka Forsberg, Språkrör, Grön Ungdom

Moderator

Max Ahlberg, Ingenjör, Einride

Per Olof Arnäs, Ansvarig för logistikstrategi, Einride

Appendices

Related images

Images should not be stored locally but downloaded for each publication. Enter the photographer's name where applicable. By downloading images, you agree to these terms.

Electric Garden
Download arrow_downward