Varmt välkommen till Electric Garden och ta del av samtalet om framtidens transporter!  Elektrifieringen är en av vår tids stora teknikskiften med fundamentala konsekvenser för hur olika branscher kommer att se ut. En av dessa branscher är transport- och mobilitetssektorn som till följd av elektrifieringen dramatiskt kommer kunna minska sina utsläpp. 

Med elektrifiering i focus bjuder ClimateView, Einride, Heart Aerospace och X Shore till samtal på Blockgränd 6 i Visby under årets Almedalsvecka. Under torsdagen den 27e juni kommer ett gediget program behandla olika aspekter av elektrifieringen och hur utmanare kan bidra till att öka hastigheten på den gröna omställningen på vägar, i vatten och i luften.

Fullständigt program med medverkande hittar du här:

Program (in English below)

08.30-08.45    Gästerna hälsans välkomna

08.45-09.30    Tunga transporter: Det snabba sättet att minska utsläpp i städer

Värd: Einride

Medverkande:

 • Lars Strömgren, Trafikborgarråd Stockholm (MP)
 • Maria Stockhaus, Ledamot riksdagens trafikutskott (M)
 • Tobias Binder Gustavsson, Expert inom transporter och mobilitet på IVL Svenska miljöinstitutet
 • Tomas Ohlson, Founding engineer, Einride

Allt fler städer jobbar med att minska utsläpp genom nollemissionszoner. Nästa år får t.ex. Stockholm en zon och i Nederländerna kommer t.ex. 30 städer att börja fasa in nollemissionszoner. Frågan är om det finns ytterligare eller snabbare sätt att minska utsläpp och trängsel genom att fokusera på hur varutransporter kan elektrifieras i städerna. Kan ny teknik och elektrifiering ge oss verktyg att minska utsläpp och trängsel inom en snar framtid? Och vad krävs i sådant fall för styrmedel för att få det att hända?

10.00-10.45    Sveriges roll i den globala gröna omställningen

Värd: ClimateView

Medverkande:

 • Moderator: Karolina Eklöw, Einride
 • Daniel Dersén, Medledare, UTTC
 • Yvonne Pernodd, VP Europa, Business Sweden
 • Henrik Tegnér, EVP & Chef för Strategi & Hållbarhet, AFRY
 • Marie Trogstam, Chef för Avdelningen Hållbarhet och Infrastruktur, Svenskt Näringsliv

Sverige har en lång historia av att leda tekniska innovationer och föra dem till marknader världen över. Historiskt känd för sina bidrag till olika industrier, formar svenska företag, akademi och den offentliga sektorn nu aktivt den gröna omställningen, både nationellt och internationellt. Vilken roll spelar Sverige i den globala gröna omställningen? Hur kan Sverige påskynda sina insatser för att tillhandahålla rena och gröna teknologier till globala marknader, tillsammans med systematiska tillvägagångssätt för att påskynda omställningen? Ledare från näringsliv, akademi och offentlig sektor kommer att dela sina perspektiv. Välkommen att utforska Sveriges potential och faktiska bidrag till den globala gröna omställningen!

11.00-12.00    Partiledartal

12.00-13.00     Lunch

13.30-14.15    Kartläggning av framtiden: Påskynda övergången från fossila bränslen till elektrisk. Under denna session kommer vi att utvärdera effektiviteten av politik och mer därtill.

Värd: X Shore

Medverkande:

 • Moderator: Anna Magnusson, Innovation Leadership Group
 • Lars Strömgren, Trafikborgarråd Stockholm (MP) 
 • René Hansen CEO, X Shore 
 • Karolina Eklöw, ClimateView
 • Martin Carlsson-Wall, Handelshögskolan i Stockholm

Från Amsterdams kanaler och Comosjöns skönhet till Norges fjordar och Sveriges skärgårdar, ser vi hur länder världen över inför lagar för att minska utsläppen från transporter. Detta gäller både till havs, på land och i luften. Vad innebär det här för övergången från fossila bränslen till eldrivna transporter? Hur påverkar det transportsystemet? Och hur ökar vi takten i omställningen ytterligare framöver? Välkommen till ett samtal om framtidens transportsystem och vilka möjligheter det medför.

14.45-15.30    Hur kan Sverige förbli konkurrenskraftigt som en global ledare inom industrialisering av hållbara teknologier

Värd: Heart Aerospace

Medverkande:

 • Moderator: Christina Zander, Kommunikationschef Heart Aerospace
 • Rashid Farivar (SD) – Trafikutskottet
 • Oskar Svärd (M) – Trafikutskottet
 • Daniel Vencu Castro Öhlund (S) – Näringsutskottet
 • Fredrik Kämpfe – Transportföretagen

Sverige har ett stolt industriellt arv och har varit i framkant inom industrialisering och teknikutveckling inom områden som flyg, försvar och fordonsindustri. Vi leder nu nästa industriella revolution inom hållbar teknik och elektrifiering i synnerhet. Men har den svenska regeringen en robust plan för att säkerställa att dessa teknologier industrialiseras och förblir i Sverige? Vad kan vi lära oss från dem som redan har industrialiserat i Sverige? Hur kan regeringen jobba för att behålla industriella jobb och expertis i Sverige, antingen genom finansiering eller lagstiftning? Denna panel kommer att debattera några av utmaningarna kring dessa ämnen och mer och söka lösningar för att Sverige ska vara globalt konkurrenskraftigt inom området hållbar industrialisering.

15.30-15.50    Heart Aerospace/Region Gotland presskonferens

16.00-16.30     Mingeluppvärmning: Att leda eller släpa efter – Vilken roll bör Sverige ta i den gröna omvandlingen?

De fyra Electric Garden-företagen kommer att reflektera över dagens slutsatser.
 

16.30-18.00    Electric Mingle!

————————-

Program in English

08.30-08.45    Welcome

08.45-09.30     Freight First: The Fast and Easy Way to Reduce Emissions in Cities

Host: Einride
Speakers:

 • Lars Strömgren, Trafikborgarråd Stockholm (MP)
 • Maria Stockhaus, Ledamot riksdagens trafikutskott (M)
 • Tobias Binder Gustavsson, Expert in transports and mobility at IVL Svenska miljöinstitutet)
 • Tomas Ohlson, Founding engineeer, Einride

With new technology and electrification, we can build more liveable and intelligent cities when it comes to transport. There will be less need for half-empty trucks polluting the air and more space for people. There will also be less congestion and traffic accidents as more transport could be shifted to night-time. One of the consequences of this is that low- or zero-emission zones can spread to more places. The shift has already started with 30 cities in the Netherlands starting to phase in zero-emission zones from 2025, and 320 cities in Europe alone had low-emission zones by 2022.

What could speed up the shift even more would be to focus on freight rather than all modes of transport. No matter if you are looking at a zero-emission zones or other measures to reduce pollution in cities, it makes sense to focus on what incentives that can be put into place to change of freight is carried out in cities.

10.00-10.45     Sweden's Role in the Global Green Transition

Host: ClimateView
Speakers:

 • Moderator: Karolina Eklöw, ClimateView
 • Daniel Dersén, Co-lead, UTTC
 • Yvonne Pernodd, VP Europe, Business Sweden
 • Henrik Tegnér, EVP & Head of Strategy & Sustainability, AFRY
 • Marie Trogstam, Head of Department Sustainability and Infrastructure, Confederation of Swedish Enterprise

Sweden has a long history of leading technological innovations and bringing them to markets worldwide. Historically known for its contributions to various industries, Swedish businesses, academia, and the public sector are now actively shaping the green transition, both domestically and internationally.

What role does Sweden play in the global green transition? How can Sweden accelerate its efforts to provide clean and green technologies to global markets, along with systematic approaches to hasten the transition? What legacy can Sweden create as one of the pioneering nations spearheading this transition both within its borders and beyond?

These are some of the critical issues that will be discussed during our session. Leaders from business, academia, and the public sector will share their perspectives. Join us as we explore Sweden's potential and actual contributions to the green transition globaly. Welcome!

11.00-12.00     Party Leader Speech

12.00-13.00     Lunch

13.30-14.15    Charting the Path Forward: Accelerating the Transition from Fossil to Electric

Host: X Shore

Speakers:

 • Moderator: Anna Magnusson, Innovation Leadership Group
 • Lars Strömgren (MP)
 • René Hansen CEO, X Shore
 • Karolina Eklöw, ClimateView
 • Martin Carlsson-Wall, Handelshögskolan i Stockholm

From the picturesque canals of Amsterdam and Lake Como to the majestic fjords of Norway, and now resonating through the serene archipelagos of Sweden, nations worldwide are enacting bold legislation to phase out polluting transportation. This is not only happening out at the sea, it’s happening on land and in air too. 

Join us for the profound implications of this support, explore the vast opportunities they offer, and collectively forge a path towards a cleaner, more sustainable future not just for Europe but for the entire planet. What potential does the shift from fossil to electric have? Seen from the perspective of the entire transport system, what does this shift entail? This isn't just a discussion, it's a call to action. Be part of the movement that's shaping tomorrow, today.

14.45-15.30     How Can Sweden Stay Competitive as a Global Leader in Industrialisation of Sustainable Technologies

Host: Heart Aerospace

Speakers:

 • Moderator: Christina Zander, Head of Communications, Heart Aerospace
 • Rashid Farivar (Sweden Democrats), Committee on Transport and Communications
 • Oskar Svärd (Moderate Party), Committee on Transport and Communications
 • Daniel Vencu Castro Öhlund (Social Democrats), Committee on Industry and Trade
 • Fredrik Kämpfe, Transportföretagen

Sweden has a proud industrial heritage and has been at the forefront of industrialisation and technology developments in areas such as aerospace, defence and automotive. We are now spearheading the next industrial revolution of sustainable technology and electrification. But does the Sweden government have a robust plan to make sure these technologies industrialise and remain in Sweden? What can be learnt from those who have already reach industrialisation in Sweden? How do we keep manufacturing and jobs in Sweden and avoid leakage to potentially cheaper countries where labour costs are lower? How can government support keeping industrial jobs and expertise in Sweden, either thought funding or policymaking? This panel will debate some of the challenges around these topics and more and look for a solution for Sweden to be globally competitive in sustainable industrialisation.

15.30-15.50     Heart/Region Gotland Press Conference
 

16.00-16.30     Mingle-Warm Up: Leading or Lagging Behind – What Role Should Sweden Take in the Green Transformation?

The four green tech Electric Garden host companies will reflect on the day's conclusions.

16.30-18.00    Electric Mingle!

Appendices

Related images

Images should not be stored locally but downloaded for each publication. Enter the photographer's name where applicable. By downloading images, you agree to these terms.

Electric Garden
Download arrow_downward